[afevatge]

Retour 

n. m.

ᴅʀᴏɪᴛ 'inféodation, bail à cens'

1262 CasteljalouxTGascL sans contexte

1311 RionsArchGir 6:366,8: Conoguda causa sia que Guilhem de Lobaut… a dat, balhat, livrat a ffeu, feuaument… a Guassias Costantin, recebent aquest affeuatge per sin et per totz sos hers… tot aquet sou de terra et de peyra…

1311 RionsArchGir 7:400,23: Conoguda causa sia que lo noble bar en W. Seguin… a dat, balhat, livrat a ffeu feuament… a Johan Castanh, recebent aquest affeuatge per sin et per Guazen Espic, sa molher… tot aquet treus de terra…

1328 BazasTLandM 198,18: … ne envisti e sazi lo predeit en P. del Coylar… per ·xᴠɪ· d. morlans de fius, que·l medihs P.… ne deu e a promes dar, seruir e pagar al deit comanay… e far e prener dreit aqui medihs en sa man, si res lo querelhaue en lo deit afiuadge

1398ArchGir 6:240,24: … en carta deldit affeuage, feita et inquirida per la man de min, notari…

1466 RoquetailladeArchGir 3:189,14: Et en aquesta maneyra lodeit seinhor a promes et autreiat que ed lo sera bon seinhor fondau et lo portera bona et ferma guarentia audeit affeuatge noble de part seinhoria…