afisamen

Retour 

n. m.

ᴅʀᴏɪᴛ 'engagement, promesse de fidélité'

BertrBornG 8,22: E cel que manten faiditz, / Per honor de si mezeis, / Qan fan bos acordamens, / Asols los affiamens.

RaimVidF 2,1410: E sel que mante faizitz / per honor de si meteys / en fa bos acordamens / ab sol los afizamens.