araiar

variante(s): arayar

v.

'jaillir [du sang]'

L: DViergeM 18; DViergeM 161 (‑y‑)

FEW 10:23a [ʀᴀᴅɪᴜѕ].

raiar